Điều khoản

Cảm ơn quý khách đã truy cập trang web. Mong quý khách vui lòng đọc các Điều khoản và Điều kiện trong phần này một cách kỹ lưỡng vì khi quý khách sử dụng trang web này nghĩa là quý khách đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện đươc ghi ở đây.

Trong trang web, các thuật ngữ “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “TÂN HIỆP PHÁT” “Công Ty” đều chỉ “Công ty TNHH TMDVTân Hiệp Phát” hoặc “Tập đoàn Tân Hiệp Phát”. “Quý khách” là từ chỉ bất kỳ ai truy cập và/ hoặc sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu hợp pháp và giới hạn sử dụng:

1.1 Tất cả các nội dung của website này và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang thông tin, hình ảnh được đăng tải đều thuộc quyền sở hữu và/hoặc sử dụng hợp pháp của Tân Hiệp Phát. Tân Hiệp Phát có toàn quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi những điều khoản này và/hoặc nội dung của website này vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

1.2 Mọi tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng tài nguyên website cho cá nhân hay tổ chức không nhằm mục đích kinh doanh. Tân Hiệp Phát khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều là trái phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Tân Hiệp Phát.

2. Quy định Bảo mật Trang web

Bất kỳ thông tin cá nhân hoặc tài liệu nào được gửi đến trang web này đều phải tuân theo các điều khoản và điều kiện quy định trong Quy định Bảo mật trên trang web này.

3. Thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời

Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo độ chính xác và đầy đủ của thông tin trên trang web này, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin chúng tôi công bố trên trang web là không chính xác hoặc không đầy đủ. Quý khách cần chấp nhận rủi ro khi hoàn toàn tin cậy vào các tài liệu trên trang web này, đó là rủi ro của riêng quý khách. Quý khách có trách nhiệm theo dõi bất kì thay đổi nào về tài liệu và thông tin trên trang web này.

4. Việc gửi thông tin lên trang web

Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất cá nhân được quý khách đưa lên trang web này bằng thư điện tử hay những phương thức khác, có chứa bất kỳ dữ liệu, câu hỏi, bình luận, gợi ý hay bày tỏ yêu thích đều không phải và không được chúng tôi xem là thông tin mật. Bất kỳ điều gì được bạn chuyển tải trên trang web đều trở thành tài sản của Tập đoàn Tân Hiệp Phát và có thể được Tân Hiệp Phát sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, sao chép, công bố, chuyển tải, xuất bản, tuyên truyền và đăng tải. Đặc biệt, Tân Hiệp Phát được phép sử dụng bất kỳ ý tưởng, hình thiết kế, phát minh, phát triển, gợi ý hay khái niệm nào mà quý khách đã đưa lên trang web, cho tất cả các mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn, việc phát triển, sản xuất, quảng cáo hay tiếp thị sản phẩm mà không phải trả bất kỳ chi phí bản quyền cũng như không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.

Quý khách phải bảo đảm những thông tin, tài liệu mà quý khách gửi phải thuộc quyền sở hữu của quý khách; điều đó có nghĩa Tân Hiệp Phát không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

Tân Hiệp Phát không nhất thiết phải chấp nhận tài liệu quý khách gửi.

6. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả bản quyền, thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ trong tất cả văn bản, hình ảnh hay tài liệu khác được hiển thị trên trang web thuộc quyền sở hữu của Tân Hiệp Phát. Quý khách chỉ có thể được sử dụng với sự cho phép trước bằng văn bản của Tân Hiệp Phát.

Quý khách được phép đọc trang web này, sao chép một số đoạn bằng cách in, tải về ổ đĩa cứng hoặc để phân phối cho các cá nhân khác. Điều này chỉ được cho phép với điều kiện quý khách phải giữ nguyên bản quyền và những quyền sở hữu khác và với điều kiện thương hiệu dưới đây phải xuất hiện trên bản sao này. Không sao chép bất kỳ phần nào của trang web để bán hoặc phân phối với mục đích thương mại cũng như không được sửa đổi hoặc kết hợp với bất kỳ sản phẩm hay trang web nào khác.

®Reg. Thương hiệu của Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Thương hiệu, logo và những biểu tượng hình ảnh (gọi chung là “Thương hiệu”) được hiển thị trên trang web thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, chỉ có thể sử dụng với sự cho phép trước bằng văn bản của Tân Hiệp Phát. Việc quý khách sử dụng/lạm dụng thương hiệu hoặc bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên trang web này đều bị nghiêm cấm trừ trường hợp quy định tại Văn bản này. Tân Hiệp Phát sẽ thực thi quyền sở hữu trí tuệ của mình theo quy định pháp luật.

7. Kết nối đến trang web khác

Các đường dẫn trên các trang web của Tập đoàn Tân Hiệp Phát có thể đưa quý khách ra ngoài mạng lưới và hệ thống của Tập đoàn Tân Hiệp Phát và Tập đoàn Tân Hiệp Phát không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hoặc chức năng của các trang web thuộc bên thứ ba. Tân Hiệp Phát không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thay đổi sau đó của các trang web khác thuộc bên thứ ba mà chúng tôi cung cấp đường dẫn đến đó. Việc cung cấp các đường dẫn này không có nghĩa là Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã chứng thực chúng. Chúng tôi khuyên quý khách nên tự nhận thức được và đọc cẩn thận tất cả các thông báo pháp lý và bảo mật của tất cả các trang web quý khách truy cập.

8. Bảo đảm và Khuyến cáo 

Việc sử dụng trang web này là quyết định của quý khách và quý khách phải chấp nhận mọi rủi ro của nó.

Trang web này được phát triển trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có” và do đó, Tập đoàn Tân Hiệp Phát không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào về hình thức, các ngụ ý, luật định (kể cả sự bảo đảm mang ngụ ý thương mại hay chất lượng hoặc sự phù hợp vì một mục đích cụ thể nào đó) và mặt khác không bảo đảm hay phủ nhận rằng các tài liệu trên trang web này là đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, kịp thời, không xâm phạm các bên thứ ba, không đảm bảo truy cập vào trang web này sẽ không bị gián đoạn hoặc không chứa virus hay trang web này là an toàn, không đảm bảo bất kỳ lời khuyên hay ý kiến nào của Tập đoàn Tân Hiệp Phát trên trang web này là chính xác và đủ để làm căn cứ đúng đắn. Do đó, bất kỳ sự phản đối hay đảm bảo nào cũng được miễn trừ trách nhiệm.

Xin lưu ý rằng tại một số địa phương, pháp lý có thể không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý đó, vì vậy, một số các loại trừ có thể không đúng với quý khách. Xin vui lòng kiểm tra lại luật pháp tại địa phương của quý khách.

Chúng tôi có quyền hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt các truy cập của quý khách vào trang web này hoặc hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của trang web hay bất kỳ tính năng hay một phần những điều đó bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

9. Trách nhiệm pháp lý

Tập đoàn Tân Hiệp Phát và/hoặc các đơn vị khác thay mặt chúng tôi tham gia vào việc xây dựng, phát triển và cung cấp trang web này sẽ không có trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm về bất cứ chi phí, hỏng hóc, thiệt hại và trách nhiệm pháp lý phát sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hệ quả, đặc biệt hay bổ sung nào; không chịu trách nhiệm cho bất kì phát sinh nào từ việc quý khách truy cập, sử dụng hay không có khả năng sử dụng, thay đổi nội dung trang web hoặc phát sinh từ bất kỳ trang web nào quý khách truy cập thông qua một liên kết từ trang web này và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho từ bất kỳ việc gì chúng tôi làm hoặc không làm được do hậu quả của các thư điện tử quý khách gửi cho chúng tôi, trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành.

Tập đoàn Tân Hiệp Phát và/hoặc bất kỳ đơn vị nào khác tham gia vào việc xây dựng, phát triển và cung cấp trang web này không chịu trách nhiệm duy trì các tài liệu và dịch vụ đăng trên trang web và không có nghĩa vụ sữa chữa, cập nhật hay thông báo về những nội dung này. Bất cứ tài liệu nào trên trang web này cũng có thể được thay đổi không báo trước.

Ngoài ra, Tập đoàn Tân Hiệp Phát sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hay bất kì trách nhiệm về bất cứ tổn thất nào do virus xâm nhập và gây hư hại cho máy tính hay các tài sản khác của quý khách khi quý khách sử dụng, truy cập hay tải xuống các tài liệu từ trang web này. Nếu quý khách lựa chọn tải xuống tài liệu từ trang web này, quý khách chấp nhận mọi rủi ro do việc đó mang lại.

Trong phạm vi tối đa cho phép theo quy định của pháp luật hiện hành, việc sử dụng hoặc truy cập trang web này đồng nghĩa với việc quý khách đã từ bỏ tất cả các khiếu nại Tập đoàn Tân Hiệp Phát, bao gồm nhưng không giới hạn: cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà cung cấp và lập trình viên của Công Ty về những việc có thể xảy ra khi sử dụng hay truy cập trang web này.

10. Hành vi nghiêm cấm thực hiện

Quý khách không được làm bất cứ điều gì mà Tập đoàn Tân Hiệp Phát đánh giá là không phù hợp và/hoặc cho là hành động vi phạm pháp luật hay bị cấm bởi pháp luật hiện hành trên trang web này. Những hành động đó bao gồm nhưng không giới hạn:

–    Bất cứ hành động nào vi phạm quyền riêng tư (bao gồm tải lên các thông tin cá nhân mà không được sự đồng ý trước của người có thông tin cá nhân) hay bất cứ hành động nào vi phạm quyền cá nhân;

–    Sử dụng trang web này để bôi nhọ hoặc phỉ báng Tập đoàn Tân Hiệp Phát, nhân viên của Tập đoàn Tân Hiệp Phát hay những cá nhân khác hoặc hành vi ảnh hưởng tới danh tiếng, uy tín của Tập đoàn Tân Hiệp Phát;

–    Tải lên những tài liệu có chứa virus và có thể dẫn đến hư hại tài sản của Tập đoàn Tân Hiệp Phát hoặc tài sản của những cá nhân khác;

–    Đăng hoặc truyền lên trang web này các tài liệu không được cho phép bao gồm, nhưng không giới hạn những tài liệu bị chúng tôi đánh giá là gây khó chịu, gây thiệt hại cho hoặc vi phạm hệ thống của Tập đoàn Tân Hiệp Phát hoặc của bên thứ ba hay cho an ninh mạng, phỉ báng, phân biệt chủng tộc, khiêu dâm, đe dọa hay bất hợp pháp.

11. Thẩm quyền và luật điều chỉnh

Các sản phẩm, tài liệu, đề nghị và thông tin của Tập đoàn Tân Hiệp Phát trên trang web này chỉ dành cho người dùng và/hoặc khách hàng của Tân Hiệp Phát. Các sản phẩm trên trang web này chỉ mang tính chất minh họa và không phản ánh chính xác kích thước thực tế cũng như màu sắc bao bì của sản phẩm v.v…

Quý khách và Tập đoàn Tân Hiệp Phát đồng ý rằng bất kỳ tranh cãi hay khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết theo pháp luật Việt Nam và sẽ được trình lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam.

12. Cập nhật thông báo pháp lý

Chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi và điều chỉnh nào trong chính sách này. Vui lòng tham khảo trang này thường xuyên để cập nhật các thông tin mới bổ sung.